6 Φεβρουαρίου 2009

Βγήκε η ΚΥΑ - Απών σταφίδα και εσπεριδοειδή


Μόλις παραλάβαμε την δημοσιευμένη πλέον Υπουργική απόφαση με την οποία θα γίνουν οι εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ για τα 500 εκατ. ευρώ. Δεν αναγράφεται πουθενά ζημιά για αμπελοειδή και ειδικά για την κορινθιακή σταφίδα, για τα εσπεριδοειδή. Ούτε για την ζωική παραγωγή και τους κτηνοτρόφους....
Κ.κ. Βουλευτές και προστατευόμενοι τους Κ.κ. Πρόεδροι Ενώσεων, και τώρα τι θα κάνετε.......;

Αριθμ. 262037
Έκταση εφαρμογής Κανονισμού Ασφαλίσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)-ΝΠΙΔ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
a) Του άρθρου 2 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2845/2001 (ΦΕΚ Α 223) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α 135).
b) Του άρθρου 3 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223), καθώς και του άρθρου 3α του ιδίου νόμου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223).
c) Της περίπτωσης β της παραγρ. 3 του άρθρου 7 του ω. 2945/2001, «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας», όπως η διάταξη αυτή επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 παρ. 1 του ω. 3734/2009 (ΦΕΚ Α 8).
d) Του άρθρου 80 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ./ιος 63/2005 (ΦΕΚ Α98).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 (ΦΕΚ Β 513) απόφαση του πρωθυπουργού, «Μεταβολή Τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων»
3. Την υπ’ αριθμ. 15711/30.9.1998 (ΦΕΚ Β 1079) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 23/29.1.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Κατ’ εξαίρεση αποζημίωση α) καλλιεργειών φυλλοβόλων δένδρων, σπαραγγιών, καπνών ανατολικού τύπου και πατάτας, β) καλλιεργειών βάμβακος και βρώσιμης και ελαιοποιήσιμης ελιάς και γ) χειμερινών και θερινών σιτηρών».
5. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 40).
6. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από το καλοκαίρι του 2007 μέχρι και το φθινόπωρο του 2008, ήτοι:
Α)Υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνας κατά την εποχή που διαμορφώνονται οι καρποφόροι οφθαλμοί των περισσότερων οπωροφόρων καλλιεργειών (θέρος του 2007), θερμός και ξηρός χειμώνας με επακόλουθο οι ώρες λήθαργου πολλών δενδρωδών καλλιεργειών να μην είναι επαρκείς, παρατεταμένη ανομβρία και εξ αυτής ξηρασία. Απότομες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας την άνοιξη που προκάλεσαν σοβαρή μείωση της παραγωγής σε καλλιέργειες αμυγδαλιάς, κερασιάς, βερικοκιάς (ποικιλίας Μπεμπέκου), συμπύρηνων ποικιλιών ροδακινιάς, δαμασκηνιάς, αχλαδιάς και μηλιάς σε όλη τη χώρα.
Β) Θερμός και ξηρός χειμώνας που συνετέλεσε στην αυξημένη καταβολική δραστηριότητα με συνέπεια απώλεια αποθηκευμένων θρεπτικών ουσιών και μείωση της μελλοντικής παραγωγής, χαμηλές θερμοκρασίες του Φεβρουαρίου 2008 που καθυστέρησαν την έναρξη βλάστησης, οψίμισαν την παραγωγή και προκάλεσαν μείωση της παραγωγής σπαραγγιών εσοδείας 2008 όλης της χώρας.
Γ) Ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι που κατέστησε δύσκολη την αντιμετώπιση: 1) εντομολογικών προσβολών και ιώσεων που προκαλούνται από τον θρίπα στις καλλιέργειες καπνών ανατολικού τύπου, σε όλες τις περιοχές που αυτά καλλιεργούνται και που σε συνδυασμό με την ξηρασία προκάλεσε μείωση της αναμενόμενης παραγωγής και 2) εντομολογικών και φυτοπαθολογικών προσβολών στις καλλιέργειες καλοκαιρινής πατάτας του Δημοτικού Διαμερίσματος Χρυσοβίτσας του Δήμου Εγνατίας Νομού Ιωαννίνων (2006), του Δήμου Νευροκοπίου Νομού Δράμας, του Δήμου Εξαπλατάνου Νομού Πέλλας, του Δήμου Γουμένισσας και της Κοινότητας Λιβαδιών Νομού Κιλκίς και των Νομών Φλώρινας και Μάνης (2008)
Δ) Παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας που προκάλεσε τη μείωση των υδάτινων αποθεμάτων με αποτέλεσμα οι βαμβακοκαλλιέργειες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2008 να δεχθούν μη επαρκή ποτίσματα, θερμό καλοκαίρι ακολουθούμενο από ψυχρό φθινόπωρο που σε συνδυασμό με τις άκαιρες βροχοπτώσεις προς το τέλος Σεπτεμβρίου είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση και την ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής βαμβακιού σε όλη τη χώρα.
Ε) Παρατεταμένη ξηρασία, παγετός Φεβρουαρίου 2008 μετά από έναν ήπιο χειμώνα, υψηλές σχετικά θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις κατά την περίοδο ανθοφορίας των ελαιών προκάλεσαν σοβαρή μείωση της παραγωγής των καλλιεργειών βρώσιμης και ελαιοποιήσιμης ελιάς όλης της χώρας.
Στ) Δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου 2008 (βροχοπτώσεις, εναλλαγές θερμοκρασιών) που προκάλεσαν υποβάθμιση στην ποιότητα των χειμερινών και θερινών σιτηρών αντίστοιχα και ευνόησαν την ανάπτυξη φυτοπαθολογικών προσβολών (ρύζι).
Ζ) Το γεγονός ότι μετά την κατάργηση του «ΟΑΣΙΣ» σύμφωνα με τον ν. 3698/2008 (ΦΕΚ Α 198) ο ΕΛΓΑ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προέβη σε συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και προϋπολογισμό των προαναφερθεισών ζημιών, το ύψος των οποίων υπολογίζεται στα 425.000.000,00 ευρώ περίπου, αποφασίζουμε:
1) Tην κατ’ εξαίρεση και μόνο για την καλλιεργητική περίοδο 2008 ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ της μειωμένης παραγωγής σε καλλιέργειες αμυγδαλιάς, κερασιάς, βερικοκιάς (ποικιλίας Μπεμπέκου) συμπύρηνων ποικιλιών ροδακινιάς, δαμασκηνιάς, αχλαδιάς και μηλιάς όλης της χώρας που προκλήθηκε από αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο.
2) Την κατ’ εξαίρεση και μόνο για την καλλιεργητική περίοδο 2008 ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ της μειωμένης παραγωγής σε καλλιέργειες σπαραγγιών όλης της χώρας που προκλήθηκε από αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο.
3) Την κατ’ εξαίρεση και μόνο για την καλλιεργητική περίοδο 2008 ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ των ζημιών από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και από εντομολογικές προσβολές και ιώσεις που προκαλούνται από τον βρίπα σε καλλιέργειες καπνών ανατολικού τύπου όλης της χώρας.
4) Την κατ’ εξαίρεση και μόνο για την καλλιεργητική περίοδο 2008 ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ των ζημιών από ασθένειες και εντομολογικές προσβολές στις καλλιέργειες καλοκαιρινής πατάτας του Δήμου Νευροκοπίου Νομού Δράμας, του Δήμου Εξαπλατάνου Νομού Πέλλας, του Δήμου Γουμένισσας και της Κοινότητας Λιβαδιών Νομού Κιλκίς και των Νομών Φλώρινας και Κοζάνης καθώς και για την καλλιεργητική περίοδο 2008 του Δημοτικού Διαμερίσματος Χρυσοβίτσας του Δήμου Εγνατίας του Νομού Ιωαννίνων.
5) Την κατ’ εξαίρεση και μόνο για την καλλιεργητική περίοδο 2008 ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ της μειωμένης παραγωγής και της ποιότητας υποβάθμισης της παραγωγής βαμβακιού όλης της χώρας που προκλήθηκε από αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν καθ’ όλη της καλλιεργητική περίοδο.
6) Την κατ’ εξαίρεση και μόνο για την καλλιεργητική περίοδο 2008-2009 ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ της μειωμένης παραγωγής σε καλλιέργειες βρώσιμης και ελαιοποιήσιμης ελιάς όλης της χώρας που προκλήθηκε από αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο.
7) Την κατ’ εξαίρεση και μόνο για την καλλιεργητική περίοδο 2008 ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ της μειωμένης παραγωγής και της ποιοτικής υποβάθμισης της παραγωγής χειμερινών και θερινών σιτηρών όλης της χώρας που προκλήθηκε από αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο.
8) Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή της απόφασης αυτής, σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ θα ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 425.000.000,00 ευρώ και θα καλυφθεί από δάνειο που θα συνάψει ο ΕΛΓΑ με Τράπεζες, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
9) Με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: